(0572) 36 09 04 info@hummeltieshonk.nl

Met ingang van 1 januari 2018 hebben wij een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Het doel van het beleid is om kinderen, medewerkers en ouders een veilige en gezonde speel- en leefomgeving te bieden waarbij eventuele risico’s tot een minimum beperkt worden. Het beleid wordt continue geactualiseerd en bijgewerkt. Zo blijven we scherp en kunnen we ook bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, beschikken over een beleid dat direct toegepast kan worden. Ons veiligheids- en gezondheidsbeleid is hieronder te downloaden.

De afdeling Hygiëne en Inspectie van de GGD houdt toezicht op de kwaliteitseisen in de kinderopvang. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op de latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

 

De rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van kindercentra. Dit zijn eisen op het gebied van het pedagogisch klimaat (waaronder voorschoolse educatie), personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en de omgang met ouders.

Onderstaand treft u het recentste rapport van de GGD inspecties aan.

Het pedagogisch beleidsplan biedt ouders en andere betrokkenen inzicht in hoe er met de kinderen wordt omgegaan en waarom dat zo gebeurt. De peuterspeelzaal werkt volgens de kwaliteitseisen zoals deze zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang. Wanneer er over het kind geschreven wordt gebruiken we de mannelijke vorm. We bedoelen dan zowel meisjes als jongens wordt bedoeld. Als we schrijven over de ouder(s), bedoelen we ook de verzorger(s) van het kind.

Onderstaand treft u het pedagogisch beleidsplan aan.

Peuterspeelzaal ’t Hummeltieshonk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Peuterspeelzaal ’t Hummeltieshonk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ons privacy statement is hieronder te downloaden.

 

Veiligheids- en gezonheidsbeleid

Inspectierapport GGD

Pedagogisch beleidsplan

Privacy statement